THEME

Model: Tifeny Moreira @ Maven Agency
Stylist: Melissa Zibi
Model: Tifeny Moreira @ Maven Agency
Stylist: Melissa Zibi
Model: Alexis
Montreal 2014
Model: Alexis
Montreal 2014
Model: Alexis
Montreal 2014
Model: Tifeny Morera @maven agency
Stylist: Melissa Zibi
Montreal 2014
Model: Reggie Ralph @montage
Model: Tifeny Morera @maven agency
Stylist: Melissa Zibi
Montreal 2014
Moe.Montreal.2013
Moe.Montreal.2013